HOMEKLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RTC GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 150.

Kontrahent – podmiot, z którym Administrator zawarł umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług rekrutacyjnych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów udziału w procesie rekrutacji i oceny możliwości podjęcia współpracy z Kontrahentem Administratora.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, dane mogą być wykorzystane również na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych we wskazanych wyżej celach odbywa się na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  – w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, kontroli uprawnionych urzędów
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, związanego z dochodzeniem ewentualnych roszczeń dotyczących prowadzonych rekrutacji
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody Kandydata, w szczególności w zakresie przetwarzania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora oraz w zakresie udostępnienia danych osobowych Kandydata, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, Kontrahentom Administratora
Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie spowoduje, że przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych może utrudnić kontakt z Panią/Panem i zaproponowanie Pani/Panu ofert pracy w przyszłości.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. upoważnieni pracownicy Administratora;
 2. podmioty prze­twarzające dane w imieniu Administratora, w tym dostawcy usług IT;
 3. Kontrahenci Administratora

– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem lub zgodnie z jego poleceniami oraz na warunkach zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych również w przyszłości, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 24 miesięcy, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W przypadku powstania roszczeń, dane będą przechowywane do czasu ich przedawnienia.

Przysługują Pani/Panu poniższe prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza EOG.

Profilowanie

Przetwarzamy Pani/Pana dane do profilowania, którego celem jest kierowanie do Pani/Pana ofert współpracy odpowiadających Pani/Pana preferencjom zawodowym (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

To top