SPRZEDAWCA ROZWIĄZAŃ SOFTWARE

10 000 – 20 000 PLN/mth
Senior, Remote, B2B

  Recruitment Supervisor
  Eva Dubiel
  Talent Aquisition Lead

  o Lokalizacja biura: Warszawa
  o Tryb pracy: Praca zdalna + wyjazdy do klientów
  o Zatrudnienie: pełny etat
  o Umowa: B2B + płatny urlop
  o Wynagrodzenie: 10,000 – 20,000 PLN/msc netto + premia % od marży wygenerowanej w danym roku
  o Benefity: car allowance / służbowy samochód

  Zakres obowiązków:

  • Sprzedaż i Rozwój Biznesu:
   o Identyfikacja i docieranie do potencjalnych klientów dla rozwiązań
   programowych.
   o Przeprowadzanie badań rynkowych w celu zrozumienia trendów branżowych i
   konkurencyjnego otoczenia.
   o Rozwijanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzedaży w celu osiągnięcia
   celów przychodowych.
  • Wiedza o Produkcie:
   o Zdobywanie dogłębnej wiedzy na temat produktów i usług programowych.
   o Bieżące śledzenie postępów technologicznych i najlepszych praktyk w branży.
   o Wyjaśnianie unikalnych propozycji wartości rozwiązań programowych.
  • Zaangażowanie Klienta:
   o Budowanie i pielęgnowanie relacji z kluczowymi osobami decyzyjnymi i
   interesariuszami.
   o Przeprowadzanie prezentacji produktów i demonstracji, aby pokazać
   możliwości rozwiązań programowych.
   o Rozwiązywanie zapytań klientów i dostarczanie aktualnych i istotnych
   informacji.
  • Współpraca:
   o Współpraca z zespołami wewnętrznymi, w tym z działem marketingu i rozwoju,
   w celu dostosowania strategii sprzedaży do ogólnych celów firmy.
   o Przekazywanie opinii klientów w celu przyczynienia się do doskonalenia produktów programowych.
  • Dokumentacja Sprzedaży:
   o Przygotowywanie i prezentowanie propozycji, umów i innej dokumentacji
   sprzedażowej.
   o Zabezpieczanie dokładnego i terminowego rejestrowania działań sprzedażowych w systemie CRM.

  Wymagania:
  o Doświadczenie w sprzedaży oprogramowania lub pokrewnym obszarze.
  o Bardzo dobre zrozumienie cyklu tworzenia oprogramowania.
  o Doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne.
  o Umiejętność budowania i utrzymywania silnych relacji z klientami.
  o Zorientowanie na wyniki z historią osiągania lub przekraczania celów sprzedażowych.
  o Preferowany dyplom w dziedzinie związanej.

  ENG:

  o Office localization: Warsaw
  o Working model: Remote with arrivals to the Clients
  o Employment: full-time
  o Type of agreement: B2B + paid leave
  o Salary: 10,000 – 20,000 PLN/msc net

  Responsibilities:

  • Sales and Business Development:
   o Identify and target potential clients for Client’s software solutions.
   o Conduct market research to understand industry trends and competitive
   landscape.
   o Develop and implement effective sales strategies to achieve revenue targets.
  • Product Knowledge:
   o Acquire in-depth knowledge of Clients software products and services.
   o Stay up-to-date with technological advancements and industry best practices.
   o Articulate the unique value propositions of software solutions.
  • Client Engagement:
   o Build and nurture relationships with key decision-makers and stakeholders.
   o Conduct product presentations and demonstrations to showcase the
   capabilities of software solutions.
   o Address client inquiries and provide timely and relevant information.
  • Collaboration:
   o Collaborate with internal teams, including marketing and development, to align sales strategies with overall company objectives.
   o Provide feedback from clients to contribute to the enhancement of software products.
  • Sales Documentation:
   o Prepare and present proposals, contracts, and other sales documentation.
   o Ensure accurate and timely recording of sales activities in the CRM system.

  Requirements:
  o Proven experience in software sales or a related field.
  o Strong understanding of the software development lifecycle.
  o Excellent communication and presentation skills.
  o Ability to build and maintain strong client relationships.
  o Results-oriented with a track record of meeting or exceeding sales targets.
  o Bachelor’s degree in a relevant field is preferred.

  To top